การประกวดที่ผ่านมา

การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค ปี ๒๕๖๒

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ – นางสาวเกศณี ดีสมปรารถนา | นายโชคมงคล แก้วศรี
ภาคกลาง – เด็กหญิงณิชา วรสกุล | นางสาวพิมพ์ชนก สำลี
ภาคอีสาน – นางสาวพรชิตา กุสุมาลย์ | นายพลพรรธณ์ ผลาพฤกษ์
ภาคใต้ – นางสาวญาณินท์ สัจมณี | นายธัชนนท์ ศักพันธ์

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทนักเรียนระดับอุดมศึกษา

ภาคเหนือ – (ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)
ภาคกลาง – นางสาวชนกนันท์ จันทร์สว่าง | นางสาวปนัดดา จินดา
ภาคอีสาน – นายเจษฎาวุฒิ รักษากุล | นายเจริญทรัพย์ ทองกลม
ภาคใต้ – นายธนวิชญ์ ศิริพงศ์ประพันธ์ | นายอภิชัย จันทร์เกษ