ฟังเพลงกล่อมลูก

ฟังเพลงกล่อมลูกจากผู้ชนะการประกวด ปี 2556

ภาคเหนือ

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นายอาคม กาวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประเภทประชาชน - เพลงอื่อจาจา

นางศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์ จ.เชียงใหม่

ภาคกลาง

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนกขมิ้น

นางสาวปัทมวรรณ สมปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก

ประเภทประชาชน - เพลงวัดโบสถ์

นางสาวจินดาพร พงษ์เทพ จ.สุพรรณบุรี

ภาคอีสาน

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นางสาวลลิตา พันมะณีย์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จ.สุรินทร์

ประเภทประชาชน - เพลงนอนสาหล่า

นายปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม จ.ขอนแก่น

ภาคใต้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงชาน้อง

นางสาววรรณนรี หนูอินทร์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จ.ชุมพร

ประเภทประชาชน - เพลงเมืองคร

นายกิตติกร พนังแก้ว จ.นครศรีธรรมราช