ฟังเพลงกล่อมลูก

ฟังเพลงกล่อมลูกจากผู้ชนะการประกวด ปี 2561

ภาคเหนือ

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นางสาวนงนุช ติ๊บเมืองพรหม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จ.ลำปาง

ประเภทประชาชน - เพลงอื่อจาจา

นางสาวญาดา นาคะดำรงวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

ภาคกลาง

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงวัดโบสถ์

เด็กหญิงณัฐมนต์ ศรีวรรณะ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

ประเภทประชาชน - เพลงเดือนหงาย

นางสาวกอบพร เศรษฐสุข วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

ภาคอีสาน

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นายณัฐวุฒิ นามสง่า โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

ประเภทประชาชน - เพลงนอนสาหล่า

นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภาคใต้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงน้องนอน

นางสาวจริยา ศรีเกต โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทประชาชน

(ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)