ฟังเพลงกล่อมลูก

ฟังเพลงกล่อมลูกจากผู้ชนะการประกวด ปี 2555

ภาคเหนือ

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นางสาวสร้อยทอง ลุงปาน โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

ประเภทประชาชน - เพลงอื่อจาจา

นายเฉลิมพล สุภา จ.เชียงใหม่

ภาคกลาง

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงเทอดพระเกียรติพระราชินี

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฮาดดา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม

ประเภทประชาชน

(ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)

ภาคอีสาน

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

เด็กหญิงวิลาวรรณ เกษหอม โรงเรียนเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ประเภทประชาชน - เพลงนอนสาหล่า

นายพงศพร อุปนิ จ.ขอนแก่น

ภาคใต้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงแม่ของแผ่นดิน

นางสาวจริยา โพธิรัตน์ โรงเรียนปากจั่นวิทยา จ.ระนอง

ประเภทประชาชน - เพลงแม่ของแผ่นดิน

นางสาวอมรศรี สามารถ จ.ชุมพร