ฟังเพลงกล่อมลูก

ฟังเพลงกล่อมลูกจากผู้ชนะการประกวด ปี 2560

ภาคเหนือ

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นางสาวนันท์นภัส สมสนุก โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

ประเภทประชาชน - เพลงอื่อจาจา

นางสาวธีรดา คำรังษี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

ภาคกลาง

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงคล้องช้าง

เด็กหญิงณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

ประเภทประชาชน - เพลงเจ้าทองดี

นางสาวลวัศย์ศร พลายสวาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กรุงเทพมหานคร

ภาคอีสาน

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นางสาวสมฤทัย ทวีเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

ประเภทประชาชน - เพลงนอนสาหล่า

นางสาวพันธิวา สนิทนิตย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ภาคใต้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงน้องนอน

นางสาวณัฐริกา เคลื่อนทอง โรงเรียนปากจั่นวิทยา จ.ระนอง

ประเภทประชาชน - เพลงลูกสาวชาวปากพนัง

นางสาวศุภิสรา หนูประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา