ฟังเพลงกล่อมลูก

ฟังเพลงกล่อมลูกจากผู้ชนะการประกวด ปี 2557

ภาคเหนือ

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นางสาวสุดารัตน์ ทิพพิมพ์วงศ์ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา จ.เชียงราย

ประเภทประชาชน - เพลงอื่อจาจา

นางสนธิยา ชัยวุฒิ จ.ลำปาง

ภาคกลาง

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงเดือนหงาย

เด็กหญิงพรพนา ศรีสะอาด โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จ.สุพรรณบุรี

ประเภทประชาชน - เพลงนกขมิ้น

นางสนธิยา ชัยวุฒิ นายศุภณัฐ เมืองจินดา จ.สุพรรณบุรี

ภาคอีสาน

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นางสาวนิลุบล แสงจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประเภทประชาชน - เพลงนอนสาหล่า

นางเที่ยงวัน มีศิริ จ.ยโสธร

ภาคใต้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงชาน้อง

นางสาวศุภิสรา หนูประกอบ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

ประเภทประชาชน - เพลงชาน้อง

นายพินิจ สุวรรณคง จ.สงขลา