ฟังเพลงกล่อมลูก

ฟังเพลงกล่อมลูกจากผู้ชนะการประกวด ปี 2558

ภาคเหนือ

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นางสาวนวรัตน์ ชมภูธร โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

ประเภทประชาชน - เพลงอื่อจาจา

นางสาวศกุนี สุวรรณี วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงวัดโบสถ์

นางสาวธัชนนท์ ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ

ประเภทประชาชน - เพลงขุนทะเลระลอก

นายธนกฤต เกษมาลา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาคอีสาน

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นายวรพจน์ จันทยา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด

ประเภทประชาชน - เพลงนอนสาหล่า

นางสาวฐิตารี สุริยันต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภาคใต้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงชาน้อง

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อรรถชัยยะ โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง

ประเภทประชาชน - เพลงคล้องช้าง

นายสุพัฒน์ มณีฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.กรุงเทพมหานคร