ฟังเพลงกล่อมลูก

ฟังเพลงกล่อมลูกจากผู้ชนะการประกวด ปี 2559

ภาคเหนือ

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นางสาวนวลโบ แสงคํา โรงเรียนสันกําแพง จ.เชียงใหม่

ประเภทประชาชน - เพลงอื่อจาจา

นางสาวอาทิตยา แสงเขื่อน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาคกลาง

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนกขมิ้น

เด็กหญิงนิดา มาตรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค จ.นนทบุรี

ประเภทประชาชน - เพลงขุนทะเลระลอก

นายอภิชัย จันทร์เกษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา

ภาคอีสาน

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นายสิทธิชัย คารมหวาน โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม

ประเภทประชาชน - เพลงนอนสาหล่า

นายสุริยา ชมภู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภาคใต้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนางหงส์

นายณัฐพงศ์ นิ่มชะนะ โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง

ประเภทประชาชน - เพลงน้องนอน

นายกวีเชษฐ์ เปีย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา