การประกวดขับร้อง

เพลงกล่อมลูก ๔ ภาค

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้คงอยู่สืบไป