เกณฑ์การประกวด

ระเบียบการประกวดประจำปี ๒๕๖๒

๑.  การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกแบ่งออกเป็น ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้

๒.  การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

 • ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  แนบเอกสารรับรองจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และสำเนาบัตรประชาชน
 • ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  แนบเอกสารรับรองจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน หรือสำเนาบัตรของนักศึกษา (ให้มีอาจารย์ ผู้รับรองลงลายมือชื่อกากับ) และสำเนาบัตรประชาชน

๓.  การประกวดรอบคัดเลือก ผู้สมัครเข้าประกวดต้องร้องเพลงกล่อมลูกภาคใดภาคหนึ่ง ด้วยบทและทำนองกล่อม (ภาษาถิ่น) ไม่มีดนตรีประกอบ บันทึกเป็นไฟล์เสียง (CDA หรือ CD Audio หรือ WMA หรือ WAVE หรือ MP3) ลงแผ่น ซี.ดี. จำนวน ๑ เพลง (บันทึก ๑ แผ่นต่อ ๑ ท่าน โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ร้องเพลงกล่อมลูกเองเท่านั้น) โดย

 • ภาคเหนือ ใช้ทำนองอื่อ ภาษาคำเมือง
 • ภาคอีสาน ใช้ทำนองนอนสาหล้า ภาษาอีสาน
 • ภาคกลาง ใช้ทำนองกล่อมลูก ภาษากลาง
 • ภาคใต้ ใช้ทำนองชาน้องหรือน้องนอน ภาษาใต้

๔.  การส่งเข้าประกวด เขียนชื่อ ที่อยู่ e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ทันที พร้อมทั้งประเภทและภาคของการประกวดอย่างละเอียดและชัดเจน ลงบนปกของแผ่น ซี.ดี และบนแผ่นซีดี ส่งไปที่ นางสาวอำไพ หนูเล็ก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

๕.  ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดภาคใดภาคหนึ่งแล้ว ไม่สามารถสมัครเข้าประกวดในภาคนั้นซ้ำได้อีก

๖.  การประกาศผู้ผ่านรอบคัดเลือก คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ https://rilcalullaby.mahidol.ac.th

๗.  ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องมาขับร้องเพลงกล่อมลูกต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด คณะกรรมการมีสิทธิ์คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไปจัดแสดงรวมถึงทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนไม่ว่าจะในเอกสารหรือสื่อทุกประเภท ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทางผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

๙. รางวัล แบ่งออกเป็น

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทและภาคละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทและภาคละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร

๑๐.  ผู้ได้รับรางวัล เข้ารับรางวัลในงานมหิดลวันแม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม