ฟังเพลงกล่อมลูก

ฟังเพลงกล่อมลูกจากผู้ชนะการประกวด ปี 2562

ภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นางสาวเกศณี ดีสมปรารถนา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นายโชคมงคล แก้วศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา

(ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา

(ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)

ภาคกลาง

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา - เพลงนกกาเหว่า

เด็กหญิงณิชา วรสกุล โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา - เพลงนกกาเหว่า

นางสาวพิมพ์ชนก สำลี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา - เพลงนกขมิ้น

นางสาวชนกนันท์ จันทร์สว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา - เพลงนกกาเหว่า

นางสาวปนัดดา จินดา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ภาคอีสาน

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นางสาวพรชิตา กุสุมาลย์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นายพลพรรธณ์ ผลาพฤกษ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นายเจษฎาวุฒิ รักษากุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา - เพลงนอนสาหล่า

นายเจริญทรัพย์ ทองกลม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา - เพลงน้องนอน

นางสาวญาณินท์ สัจมณี โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา - เพลงร้องเรือ

นายธัชนนท์ ศักพันธ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา - เพลงไปคอน

นายธนวิชญ์ ศิริพงศ์ประพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา - เพลงน้องนอน

นายอภิชัย จันทร์เกษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา