ฟังเพลงกล่อมลูก

ฟังเพลงกล่อมลูกจากผู้ชนะการประกวด ปี 2554

ภาคเหนือ

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงอื่อจาจา

นางสาวมินตรา รัตนชมภู โรงเรียนนารีรัตน์ จ.เเพร่

ประเภทประชาชน - เพลงอื่อจาจา

นางสาวจริยา กุณะ จ.เชียงใหม่

ภาคกลาง

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงนกขมิ้น

นางสาวญาณิศา เจริญผล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

ประเภทประชาชน - เพลงวัดโบสถ์

จ.อ.บดินทร์ ภูฆัง จ. กรุงเทพมหานคร

ภาคอีสาน

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงกล่อมนอนสอนลูก

นายจิรายุ สูตรไชย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประเภทประชาชน - เพลงนอนสาหล่า

นางจิตติมา นาดี จ.นครราชสีมา

ภาคใต้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา - เพลงไก่เถื่อน

นางสาวตุลาพร วัตตธรรม โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ จ.สงขลา

ประเภทประชาชน - เพลงน้องนุชสุดท้อง

นายเฉลียว วิโสจสงคราม จ.พัทลุง